Onderwijs

kronkel

De leerlingen werken op de leerpleinen aan de kerndoelen. Ze werken met taken, stellen hun persoonlijke doelen en worden zo in de gelegenheid gesteld hun eigen keuzes te maken. Hierdoor worden ze eigenaar van hun ontwikkelproces en ervaren de kinderen eigen autonomie. Dit is terug te zien in het portfolio van ieder kind. Het aanbod is compleet, zodat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld deelnemen aan ateliers op het gebied van dans, wetenschap en techniek, beeldende vorming en koken. Want elk kind is anders; verschil wordt herkend en gewaardeerd.

2_Onderwijs

Onze school bestaat uit een Leerplein Onderbouw, een Leerplein Middenbouw en een Leerplein Bovenbouw. Tevens beschikken we over een Plusklas, de Ontdekkers. Hieronder leest u er meer over. Ook besteden we hieronder aandacht aan leerlingenzorg.

Leerplein Onderbouw

kronkel

Op ons leerplein komen iedere dag leerlingen tussen 4 en 6 jaar bij elkaar om met en van elkaar te leren.  Nieuw dit schooljaar is de Instroomgroep (leerjaar 0-1). Op dit moment werken we met 3 stamgroepen: stamgroep leerjaar 0-1 en 2 stamgroepen leerjaar 2-3.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op thema’s. Binnen een thema worden veel verschillende activiteiten aangeboden waarin diverse leerdoelen aan bod komen. Sommige activiteiten worden per stamgroep uitgevoerd, bij andere activiteiten gebeurt dit per leerjaar. Onze leerlingen werken met alle leerkrachten van het Leerplein Onderbouw.  Ze zijn gewend aan verschillende werkplekken en de afwisseling tussen activiteiten, leerkrachten en groepssamenstelling.

Leerplein Middenbouw

kronkel

Met een glimlach verwelkomen wij op deze plek de leerlingen van leerjaar 4 en 5. Hier leren, spelen en werken we met elkaar. We beginnen de dag in de stamgroep leerjaar 4-5. Sommige activiteiten worden aangeboden in de stamgroep, andere worden groepsdoorbroken of per leerjaar aangeboden.

 

Aan de hand van hun weektaak weten de kinderen wat ze door de dag heen moeten doen. Ze krijgen instructies van de vakken en gaan vervolgens zelfstandig of samen met de verwerking aan de slag. De kinderen werken aan eigen leerdoelen, die ze door de week heen krijgen aangeboden.

 

De kinderen leren hoe ze taken moeten plannen, wanneer ze die moeten maken en af moeten hebben. Ons uitgangspunt hierbij is: rekeningen houden met de persoonlijke ontwikkeling en individuele capaciteiten van het kind.

Leerplein Bovenbouw

kronkel

Op het leerplein bovenbouw wordt het onderwijs verzorgd aan de leerjaren 6, 7 en 8. De kinderen werken doelgericht en krijgen per doel de aangeboden instructies. De instructies kunnen individueel zijn, in groepjes leerjaar doorbroken of juist wel per leerjaar. Wij kijken hierbij naar wat op dat moment nodig is.

 

De kinderen kijken in samenspraak met de leerkracht waar zij aan gaan werken en op welke wijze. Zij houden dit bij op hun weektaak. Op het leerplein hebben de kinderen geen vaste werkplek, maar kiezen zij zelf de plek waar zij het beste tot leren komen. Dit kan zijn op een gezamenlijke werkplek, maar bijvoorbeeld ook op een stiltewerkplek.

 

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de zes thema’s, die binnen het schooljaar aan bod komen. Dit maakt het onderwijs levendig en in samenhang.

 

De kinderen van leerplein bovenbouw maken kennis met het plannen en maken van oefen- en leerwerk. Zo bereiden wij ze voor op de overstap naar het middelbaar onderwijs. Ook bezoeken wij met de kinderen de middelbare scholen in de nabije omgeving. In leerjaar 8 vinden bij ons de advies gesprekken plaats met het kind en de ouders.

Ontdekkers

kronkel

Welkom bij de Ontdekkers!
Voor kinderen die behoefte hebben aan meer verdieping en verrijking volgen wij de stappen die wij hebben vastgelegd in ons beleidsplan voor kinderen met bovengemiddelde cognitieve capaciteiten.
Door middel van ons digitaal handelingsprotocol screenen wij alle leerlingen standaard bij binnenkomst en in leerjaar 3 en 5. Wanneer deze screening uitwijst dat er behoefte is aan een programma van compacten/ verrijken, zorgt de leerkracht voor een aangepast programma in de groep. In geval dit onvoldoende uitdaging biedt, kijkt de leerkracht same n met de intern begeleider wat er nodig is om het onderwijs zo aan te passen dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar niveau. Hierbij gaan wij uit van het door ons opgestelde beleidsplan. Ook nu zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Dit plan wordt gedeeld met ouders en met hen besproken.

 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om wekelijks 1 dagdeel deel te nemen aan het programma van de Ontdekkers. Dit programma is specifiek afgestemd op kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Deze groep krijgt een apart aanbod zodat zij met gelijkgestemden kunnen werken aan opdrachten die een beroep doen op het “leren leren” en hogere orde denken.

 

De verwerking van de opdrachten gebeurt tijdens de studieblokuren waar iedere leerling aan zijn/haar eigen persoonlijke doelen werkt. Deze lessen worden gegeven door onze specialist Hoogbegaafdheid.

Leerlingenzorg

kronkel

Vanaf de eerste dag op school worden de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende manieren in kaart gebracht. We krijgen zo een beeld van de beste manier waarop een kind tot leren komt, bijvoorbeeld: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal het kind het best reageert, of het kind voldoende heeft aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook nemen we de sociaal-emotionele ontwikkeling hierin mee. Dit brengen we in kaart door middel van observaties en observatielijsten van de leerlingen in relatie tot elkaar en de positie in de groep. Daarbij is structureel aandacht voor groepsprocessen en omgaan met elkaar. Goed zorgen voor jezelf EN de ander staat hierbij centraal.

 

Met deze kennis, die we op basis van observatie en toetsing voortdurend aanvullen en aanpassen, proberen we in elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen.

 

Als blijkt dat een leerling meer specifieke zorg nodig heeft, zal de leerkracht samen met de intern begeleider kijken naar wat er nodig is om het onderwijs zo aan te passen dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar niveau en op zijn of haar eigen manier de doelen kan behalen. Uiteraard zijn ouders een belangrijke gesprekspartner in dit proces. Wanneer kinderen een eigen leerprogramma gaan volgen, maakt de leerkracht daar een plan van aanpak voor. Dit plan wordt gedeeld met ouders en met hen besproken. Zo zijn wij als school transparant in ons aanbod en de verwachtingen die passen bij de doelen die wij stellen voor de specifieke leerling. Leerling, ouders en leerkrachten trekken hierin samen op.