Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school en over onze ouderraad en MR.

Update_3_Ouders_Kindcentrum-2021-AbDonkerFotografie-46

Nieuwe leerling

kronkel

Peuterspeelzaal
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal Het Fantaziehuis van het Kindcentrum De Plantage? Klik dan hier.

 

Vraag een rondleiding aan op onze school
Als u een leuke, goede school zoekt voor uw kind dan bent u bij ons op het juiste adres. De beste manier om een goede indruk te krijgen is door te komen kijken en te informeren. Hoewel de deur altijd open staat, is het natuurlijk veel leuker om samen met uw kind onder schooltijd te komen kijken, zodat u samen de echte sfeer kunt proeven.
Een afspraak voor een rondleiding maakt u met de directeur. Zij kan u dan alles vertellen over het reilen en zeilen op school. Eveneens krijgt u dan een duidelijk beeld van ons onderwijs. Deze afspraak kan gemaakt worden zodra uw kind 2,5 jaar is.

 

Bent u naar aanleiding van de rondleiding enthousiast. Dan kunt u een aanmeldformulier ophalen op school of via de mail ontvangen. Aanmelden kan vanaf dat uw kind 3 jaar of ouder is.

Social Schools

kronkel

Wij gebruiken de app Social Schools als communicatiemiddel naar ouders. Deze omgeving is beveiligd en alleen toegankelijk voor ouders van leerlingen van onze school. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een koppelcode om lid te worden van Social Schools.

 

De leerkrachten schrijven elke week een bericht. Soms worden er ook foto's toegevoegd aan het bericht.

 

Ook de directeur plaatst belangrijke berichten en documenten in Social Schools. Eind van iedere maand wordt de maandbrief geplaatst. Hierin staan zaken die de hele school aangaan, zoals mededelingen en onderwijskundige zaken.

Ouderraad (OR)

kronkel

Naast de medezeggenschapsraad (MR) heeft KC De Plantage een ouderraad (OR). Deze raad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter,secretaris en penningmeester) en 5 leden. De OR is met name actief op het gebied van festiviteiten en activiteiten voor de kinderen in samenwerking met het team en de evenementencoördinator.

 

De OR houdt ongeveer 3 vergaderingen per jaar. Hierin worden de eventuele commissies vastgesteld die de diverse activiteiten gaan organiseren volgens een activiteitenkalender. Deze commissies organiseren hun eigen bijeenkomsten.

 

Eén keer per jaar tijdens een algemene ouderavond zorgt de OR voor een presentatie over alle activiteiten alsmede de verantwoording van de financiën. Op dat moment wordt ook het jaarverslag gepresenteerd.

 

Een overzicht van de leden van de OR is terug te vinden in de schoolgids. Het jaarverslag en het OR reglement zijn bij de OR aanwezig.

Medezeggenschapsraad (MR)

kronkel

Wat doet de MR?
De MR kijkt naar de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen probeert te bereiken. De MR adviseert en controleert bij zaken die van belang zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met het schoolplan, de schoolgids, ouderparticipatie bij het onderwijs, schooltijden, de klachtenregeling, de vakantieregeling, tussenschoolse opvang, de ouderbijdrage en de veiligheid op en rondom de school. Maar ook met zaken die primair van belang zijn voor de leerkrachten, zoals het beoordelingssysteem, het taakbeleid en het nascholingsbeleid.

 

De MR heeft bij deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat de MR akkoord moet gaan met een voorgesteld plan of wijziging, anders mag de school dit niet doorvoeren. Dit is het geval bij zaken die direct betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van het onderwijs, zoals het schoolplan, de ouderparticipatie in het onderwijs of de klachtenregeling. Adviesrecht betekent dat de MR advies moet kunnen geven over een voorgenomen besluit. Dit advies telt zwaar, maar het bestuur van de school mag dit advies naast zich neerleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begroting, nieuwbouw van de school en de vakantieregeling.

 

Wat kan de MR voor u doen?
De MR van onze school bestaat uit vier leden: twee medewerkers en twee ouders. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de school. Via deze ouders kunt u dus invloed uitoefenen op het beleid. Heeft u ideeën over bovengenoemde thema’s dan kunt u de ouders in de MR rechtstreeks aanspreken of u kunt mailen naar het mailadres van de MR. Opbouwende kritiek of goede ideeën zijn altijd welkom. De leden van de MR kunnen uw punten namens u inbrengen in de MR-vergadering.

 

Wilt u weten hoe het eraan toe gaat in de MR? U bent van harte welkom tijdens het openbare gedeelte van de MR vergadering. U kunt zich aanmelden via de mail. De vergaderingen vinden gemiddeld 1 keer in de 6 weken op school plaats. De data worden gecommuniceerd via Social Schools.

 

Wet Medezeggenschap op scholen
De medezeggenschap van ouder en leerkracht is bij wet geregeld sinds 1 juni 2006. Die wet schrijft voor dat er op iedere school een medezeggenschapsraad en een medezeggenschapsreglement moeten zijn. In de wet is ook geregeld over welke onderwerpen de MR instemmings- of adviesrecht heeft. De leden van de MR worden voor een periode van telkens 3 jaar gekozen. Deze verkiezing vindt bij de ouders plaats rond mei. Alle ouders die één of meerdere kinderen op de school hebben zitten, kunnen zich verkiesbaar stellen. Alle ouders mogen via een stembiljet stemmen op de kandidaat van hun keuze.